Algemene Verordening Gegegevensbescherming RON

Privacyverklaring                01 dec 2021

U mag verwachten dat Marcel Sport Medisch Advies & Training zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Marcel Sport Medisch Advies & Training naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens (voor privacy gerelateerde vragen)

Marcel Sport Medisch Advies & Training
Rijksweg 60  6271 AG  Gulpen
info@marcelsport.nl 
www.marcelsport.nl 
06 – 295 614 20
043 450 -1934

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (medisch) adviezen, EHBO-BHV- en reanimatie-cursussen, is het noodzakelijk dat Marcel Sport Medisch Advies & Training hiervoor uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen adviezen verlenen dan wel cursussen verzorgen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de adviezen dan wel de cursussen.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van goede (medisch) adviezen, EHBO-BHV- en reanimatie-cursussen, voor het afhandelen van uw declaratie en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Marcel Sport Medisch Advies & Training neemt besluiten louter op basis van (geautomatiseerde) verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw contact met Marcel Sport Medisch Advies & Training, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, maar ook gevoelige persoonsgegevens zoals bv. een bankrekeningnummer.

Delen van persoonsgegevens

Bij Marcel Sport Medisch Advies & Training hebben een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Marcel Sport Medisch Advies & Training verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Marcel Sport Medisch Advies & Training onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
gemeente Overeenkomst  Reanimatie netwerk Naam, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, mailadres, cursusdatum Op verzoek Overeenkomst en verantwoording subsidie ondersteuning RON
boekhouder, accountant, Facturatie en financiële administratie Naam, Adres, Woonplaats digitaal Verwerkingsovereenkomst
Waarnemers

Stagiaires

Administratieve krachten

kwaliteitscontrole Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers Ter plekke geheimhoudingsplicht van de waarnemers, stagiaires, administratieve krachten
Europese Reanimatie Commissie (ERC)

Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

certificering Naam, voorletters, voornaam, geboortedatum, e-mailadres digitaal Verwerkingsovereenkomst en erkende certificaten in te schrijven

Mogelijk ontvangt Marcel Sport Medisch Advies & Training uw persoonsgegevens van een andere partij, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere partij toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen diensten van Marcel Sport Medisch Advies & Training afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

Marcel Sport Medisch Advies & Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Wanneer het niet komt tot een opdracht en het niet gaat om medische persoonsgegevens,  bewaart Marcel Sport Medisch Advies & Training uw gegevens niet langer dan twee jaar en financiële gegevens niet langer dan zeven jaar.

 Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw verzoek sturen naar info@marcelsport.nl . U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Marcel Sport Medisch Advies & Training reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw verzoek.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Marcel Sport Medisch Advies & Training uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van het mailadres van de persoon voor privacy gerelateerde vragen.

Marcel Sportpodologie brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Marcel Sport Medisch Advies & Training  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Marcel Sport Medisch Advies & Training.

GEDIPLOMEERD EHBO instructeur
van het Oranje Kruis – Rode Kruis –
Nederlandse Reanimatie Raad –
Europese Reanimatie Council